Logotyp

Välkommen till "Ozonmätnätet i södra Sverige"!

I maj 2009 startade IVL Svenska Miljöinstitutet länsbaserade undersökningar av marknära ozon inom programmet Ozonmätnätet i södra Sverige. Deltagande län är Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Jönköping, Västra Götaland, Östergötland samt Västmanland.

Ozonmätnätet i södra Sverige är ett så kallat Gemensamt Delprogram inom den nationella miljöövervakningen för Naturvårdsverkets programområde Luft. Grundtanken med projektet är att ge en mer detaljerad, heltäckande bild av ozonbelastningen i bakgrundsmiljö i södra Sverige. Målet är även att kartlägga eventuella överskridanden av olika målvärden för ozon, både avseende miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och inom miljökvalitetsmålet Frisk Luft. Inriktningen ligger på de ozonindex som beskriver inverkan av ozon på växtligheten (AOT40).


NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.