Röd tegelbyggnad på torg

Om SIVL

Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL), är ensam ägare av IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) och ska tillsammans med näringslivet och statens myndigheter etablera samverkan i viktiga frågor inom området miljö och hållbar utveckling.

Stiftelsen samfinansierar forskning och utveckling utförd av IVL med särskild inriktning på tillämpade miljö- och hållbarhetsfrågor med ett tvärvetenskapligt och systemorienterat angreppsätt. Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse.

SIVL är ansvarig för de statliga medel som ställs till förfogande för den mellan staten och näringslivet samfinansierade forskningen och utvecklingen. Styrelsen styr inriktningen på verksamheten genom en årlig verksamhetsplan. Verksamheten är indelad i tre temaområden och verksamhetsplanen med beskrivningar av inriktning på forskningen tas fram av IVL med stöd från temaområdenas verksamhetsråd. SIVL ansvarar även för extern utvärdering av forskningens kvalitet och samhällsnytta.

SIVL har genom sitt ägarskap och engagemang i IVL varit engagerad i tillämpad miljöforskning i mer än 50 år. Verksamheten har under denna tidsperiod utvecklats och anpassats till de miljöproblem och utmaningar som aktualiserats i samhällsdebatt, i näringsliv och på myndigheter.

Idag täcker verksamheten och forskningen ett brett perspektiv av behov från näringslivsbranscher och myndigheter. Även forskningens innehåll har breddats och följder samhällstrender med ett större fokus på hållbarhet.

Lösningar på dagens miljö- och hållbarhetsutmaningar kräver ofta en nära dialog mellan forskning, näringsliv och myndigheter. Att skapa mötesplatser för denna dialog är en bärande del av strukturen och verksamheten på IVL och för SIVL.

Prenumerera på våra nyhetsbrev