Logotyp

Välkommen till "Ozonmätnätet i södra Sverige"!

Ozonmätnätet i södra Sverige startades ursprungligen 2009 av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Göteborgs universitet. Under 2015 startade ett nytt samarbetsprogram som avser perioden 2015-2020. Mätprogrammet genomförs på uppdrag av länsstyrelser och luftvårdsförbund i följande län: Skåne, Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Västra Götaland, Östergötland samt Stockholm.

Ozonmätnätet i södra Sverige är ett så kallat Gemensamt Delprogram inom den nationella miljöövervakningen för Naturvårdsverkets programområde Luft. Grundtanken med projektet är att ge en mer detaljerad, heltäckande bild av ozonbelastningen i bakgrundsmiljö i södra Sverige. Målet är även att kartlägga eventuella överskridanden av olika målvärden för ozon, både avseende miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och inom miljökvalitetsmålet Frisk Luft. Inriktningen ligger på de ozonindex som beskriver inverkan av ozon på växtligheten (AOT40).


Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.