Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Seminarium om det globala energiläget – lansering av World Energy Outlook 2015
  Energiminister Ibrahim Baylan var värd när International Energy Agency (IEA) lanserade World Energy Outlook 2015 på Miljö- och energidepartementet den 23 november. Årets rapport innehåller en extra analys av de globala effekterna av ett ihållande lågt oljepris samt tillväxteekonomierna Kinas och Indiens roll i det globala energisystemet framöver.
 • | pressmeddelande
  ”Ekosystemtjänster ger mänskligare MKB-process”
  Att inkludera ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar innebär att rekreativa värden som bärplockning och naturupplevelser kan bli minst lika mycket värda som att exploatera naturen för att utvinna råvaror och energi. Samtidigt kan det försvaga skyddet av rödlistade arter visar en ny studie.
 • | nyhet
  Internationellt möte om utsläppsregister
  Den 23-27 november hålls den internationella PRTR-veckan i Madrid som handlar om utsläppsregister och allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation. Spaniens regering står som värd för mötet som organiseras gemensamt av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE).
 • | nyhet
  Renare vatten med svensk innovation
  Nu samlas några av Sveriges främsta miljöexperter kring frågan hur vi ska rena våra vatten. Tillsammans ska de utveckla ett nytt koncept för vattenrening genom att använda specialanpassade magnetiska mikrosfärer. Projektet har tilldelats 4,9 miljoner från Vinnovas utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle.
 • | nyhet
  Miljözoner för personbilar presenteras på Hållbara transporter
  Miljözoner för lätta motorfordon kan vara både samhällsekonomiskt lönsamma och skynda på minskningen av utsläpp i städer – om tillräckligt hårda krav ställs. I en ny rapport som Trafikanalys presenterar beskrivs hur ett miljözonssystem för lätta motorfordon skulle kunna utformas.
 • | pressmeddelande
  Miljonsatsning på mobilitet och hållbart resande
  Många människor som bor i samhällen utanför större tätorter är i dag bilberoende. Området kring pendeltågstationerna domineras också ofta av parkeringar. Det nya projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen ska utmana idén om bilen som den enkla lösningen.
 • | pressmeddelande
  Stora möjligheter att utveckla bilåtervinningen
  Varje år lämnas närmare 200 000 bilar till återvinning i Sverige. Återvinningsgraden är hög, men plast, textil och dyrbara och ovanliga metaller försvinner ofta ut ur kretsloppet. Forskningsprojektet Realize har visat att det går att återvinna mer, men att rådande EU-direktiv inte ger incitament att återvinna annat material än det som väger tungt.
 • | nyhet
  IVL-forskare diskuterar utsläppshandel på klimatmötet i Paris
  Den 30 november inleds FN:s tjugoförsta internationella klimatkonferens, COP21, i Paris. Flera av IVL:s forskare som arbetar i Mistraprogrammet Indigo medverkar vid klimattoppmötet. Lars Zetterberg ska diskutera betydelsen av fungerande utsläppsmarknader.
 • | nyhet
  Tvärvetenskaplig forskning ska ge hållbart mode
  IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i andra fasen av Mistra Future Fashion, som drar igång nu under hösten. Visionen inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet är att uppnå slutna kretslopp inom svensk modeproduktion och konsumtion.
 • | nyhet
  ”Sverige har goda förutsättningar att bli fossilfritt”
  Under parollen ”Fossilfritt Sverige” ska svenska företag, investerare och kommuner visa upp sitt klimatarbete under FN-mötet i Paris. Enligt energiexperterna Markus Wråke, Lars Zetterberg och Mathias Gustafsson på IVL har Sverige mycket goda förutsättningar för att kunna göra energisystemet oberoende av fossila resurser. I flera forskningsprojekt har de visat vilka konkreta lösningar som finns tillgängliga, och vilken politik som kan underlätta omställningen.
 • | pressmeddelande
  Minskad halt av svavel i luft efter skärpta regler för fartygsbränsle
  Beslutet att skärpa gränsvärdet för hur mycket svavel som fartygsbränsle får innehålla ser ut att ha gett resultat. Det säger forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet som inom den regionala miljöövervakningen uppmätt lägre lufthalter av svaveldioxid i kustnära delar av Östersjön i år jämfört med tidigare år.
 • | nyhet
  Webbverktyg ska underlätta för småföretag att bedöma kemiska risker
  Många småföretag upplever att det är svårt att bedöma risker för kemiska arbetsskador och olyckor. IVL Svenska Miljöinstitutet får nu 1 875 000 kronor av AFA Försäkring för att vidareutveckla verktyget Kemirisk som hjälper småföretagare att bedöma kemiska risker.
Nyhetsarkiv
Återställ