1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-06-27] Utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen
Nyhet | 2016-06-27

Utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen

Almedalen 2016. Under Östersjödagarna 6 – 7 juli i Almedalen samlas forskare, politiker, debattörer och andra intressenter för att gemensamt diskutera frågor om hållbar utveckling och naturskydd i Östersjöregionen.

Initiativtagare till Östersjödagarna är Forum Östersjön och Uppsala universitet – Campus Gotland. IVL Svenska Miljöinstitutet är en av arrangörerna bakom Östersjödagarna och initiativtagare till flera seminarier där vi tar upp utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen. Läs mer om våra seminarier nedan.

Mer information hittar du också på http://www.uu.se/ostersjodagarna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkommen!

• Hur skapar vi giftfria kretslopp mellan stad och land – och vad håller oss tillbaka?

Hur vi kan säkerställa återvinningen av näringsämnen mellan stad och land och samtidigt undvika förorening av miljön? Hur skapar vi attraktiva kretslopp för miljön, konsument och jordbruk och vem betalar?

Idag läggs omkring 20 procent av avloppsslammet på åkermark. Slammet innehåller fosfor, en kritisk resurs som bör återvinnas och återanvändas. När avloppsvatten renas från oönskade ämnen som läkemedelsrester, PFAS, tungmetaller och mikroplast, hamnar dessa istället i slammet. Därmed uppstår en konflikt med miljömålet Giftfri miljö. Förra året antog Europeiska kommissionen ett ambitiöst paket om cirkulär ekonomi, där en industribiprodukt används som råmaterial i en annan bransch. Det ökar trycket för ny och ren teknik och resulterar i att regeringen och myndigheter måste tänka om. Det finns idag ett antal innovativa tekniska lösningar på marknaden, som kan förvandla slammet till en ren produkt, och som samtidigt skapar giftfria kretslopp.

På det här seminariet som arrangeras av Östersjödagarna och IVL Svenska Miljöinstitutet diskuteras vilka innovativa tekniska lösningar som finns idag och vilka prioriteringar som politiken står inför.

• Så kan miljösektorn sysselsätta våra nyanlända

Det kommer ett stort antal flyktingar till Sverige. På det här seminariet presenteras några exempel på hur de kan bli en tillgång i miljösektorn och berika den svenska resursbasen.

Sverige är i framkant vad gäller vattenrening men vi står inför stora pensionsavgångar inom vattenbranschen och behovet av arbetskraft kommer att öka. Samtidigt finns det behov av personer som har erfarenhet av vattenfrågor i andra länder och det finns ett stort behov av lösningar till den allt mer påträngande globala vattenbristen. Sammantaget ger detta möjligheter att fånga upp den kompetens som finns bland våra invandrande ingenjörer.  På det här seminariet presenteras några pågående pilotprojekt som ska hjälpa nyanlända akademiker ut på arbetsmarknaden.

• Cirkulär ekonomi – vattenbruk

Hur kan vi påverka havsmiljön? Hur ska vi få till hållbart vattenbruk och fiske på Gotland?

I takt med att vi överfiskat haven ökar intresset för landbaserad fiskodling. För att få en god ekonomi i detta är det eftersträvansvärt att kunna kombinera detta med jordbruk och eller industriell verksamhet. Vi kan då skapa ett system där restprodukter från fiskodlingen ger näring till jordbruket och jordbrukets restprodukter kan bli till fiskfoder. På det här seminariet får vi goda exempel på hur lokala aktörer med gott resultat tagit sig an utmaningar med hållbart vattenbruk. Vad är möjligheterna och vilka är utmaningarna? Och hur kan vi få större fart på den här verksamheten?

• Mikroplaster, läkemedelsrester och PFAS

Förutom näringsämnen tillförs Östersjön ett antal andra ämnen som kan vara skadliga för miljön. Läkemedelsrester, mikroplaster och det högfluorerade ämnet PFAS har diskuterats mycket under de senaste åren. På det här seminariet sammanfattar vi läget och diskuterar vilka reningsmetoder som fungerar.

Läkemedelsrening – nuläget i Europa och möjliga tekniklösningar. Senare års forskning har påvisat att läkemedelsrester, mikroplaster och PFAS tillförs miljön. I det här seminariet redovisas varifrån dessa ämnen kommer, vilka mängder som hamnar i vattenmiljön och riskbilden kring dessa ämnen. I seminariet diskuteras även vilka uppströmsåtgärder som bör införas samt presenteras olika reningsåtgärder. Deltagarna representerar forskarsamhället, myndighetssidan samt näringslivet.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev