1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-03-27] Ny rapport om spridningsmekanismer och lokal riskbedömning av PFAS kring brandövningsplatser
Nyhet | 2018-03-27

Ny rapport om spridningsmekanismer och lokal riskbedömning av PFAS kring brandövningsplatser

Brandövningsplatser är viktiga punktkällor för spridningen av högfluorerade ämnen, men de lokala förutsättningarna för hur ämnena sprids och vilka åtgärder som går att sätta in varierar kraftigt. För brandövningsplatsen vid Stockholm Arlanda Airport sker läckaget av PFAS till Mälaren framförallt via ytliga vattenflöden, med liten risk för långväga spridning via grundvatten.

Högfluorerade ämnen, eller PFAS från engelskans per- and polyfluoroalkyl substances, är en grupp kemikalier som fått stor uppmärksamhet efter att de påträffats i dricksvattnet på ett flertal platser runtom i Sverige. Det mest kända ämnet i denna grupp är PFOS som är extremt svårnedbrytbart och har en dokumenterad giftighet vilket har lett till oro bland människor som fått sitt dricksvatten förorenat. I de flesta fall har dessa föroreningar kunnat spåras tillbaka till brandövningsplatser där stora mängder PFAS-innehållande brandskum släppts ut i miljön. Vägledning för hur riskerna med PFAS-ämnen ska hanteras av verksamhetsutövare har länge saknats.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Swedavia bedrivit ett treårigt forskningsprojekt för att öka förståelsen om transport och fördelningen av PFAS i jord, grund- och ytvatten och hur de lokala förutsättningarna påverkar bedömningen av risker och möjlighet till åtgärder.

Resultaten från studien visar att trenderna av PFAS i grundvatten relativt väl kan förutses med hjälp av Naturvårdsverkets riktvärdesmodell så länge platsspecifik information om hydrologi och jordförhållanden används. Det är dock tydligt att mer forskning behövs om hur andra föroreningar än PFAS, som applicerats i samband med brandövningar, påverkar utlakning och transport av PFAS-ämnen i mark och vatten. Framtida studier bör även försöka inkludera mätningar av så kallade ”precursors”, det vill säga PFAS-ämnen som genom nedbrytning kan omvandlas till PFOS, och utvärdera hur de påverkar beräkningen av riktvärden för PFOS.

‒ Det här forskningsprojektet visar tydligt hur viktigt det är att göra en platsspecifik bedömning av spridningsrisker för PFAS vid brandövningsplatser innan åtgärder sätts in. Med kunskapen från projektet kan vi utforma kostnadseffektiva åtgärder för att minska belastningen på miljön, säger Robin Vestergren, PFAS-expert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev