1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-11-01] Kommentar: Flexibla parkeringstal kan ge billigare bostäder
Nyhet | 2018-11-01

Kommentar: Flexibla parkeringstal kan ge billigare bostäder

Boverket presenterar nu en vägledning för hur kommunerna kan använda flexibla parkeringstal som ett verktyg för att skapa en mer hållbar stadsutveckling och effektivisera markanvändningen i städerna. IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth menar att det är en viktig fråga för att kunna bygga billigare bostäder.

Vägledningen är resultatet av ett regeringsuppdrag som Boverket fick 2017 efter ett förslag som IVL Svenska Miljöinstitutet arbetat fram på uppdrag av Fossilfritt Sverige.

– Flexibla parkeringstal är ett viktigt verktyg för att kunna effektivisera markanvändningen i städerna. Det är också en viktig fråga för att fastighetsägare ska kunna bygga billigare bostäder genom att hålla nere produktionen av nya parkeringsplatser som idag kan kosta en halv miljon kronor att bygga, säger Anders Roth.

Allt fler kommuner har börjat införa flexibla parkeringstal eftersom de ser värdet av att kunna göra enskilda bedömningar av hur många parkeringsplaster som är lämpliga i olika områden.

Anders Roth menar att det finns ett stort informationsbehov kring frågan, både hos kommunerna och hos fastighetsägare. Därför är det bra att Boverket nu ger ut rekommendationer till hur kommunerna kan tänka och göra i parkerings- och mobilitetsfrågor kopplat till plan och bygglagen. Vägledningen ger kommunerna tips om hur de kan arbeta med flexibla parkeringstal, men ger även exempel på olika mobilitetsåtgärder som bil- och cykelpooler som kommunerna kan arbeta parallellt med, i syfte att etablera nya resvanor och skapa en mer attraktiv stadsmiljö.

– Speciellt bra är att vägledningen lyfter fram konkreta exempel från olika städer. Det är också bra att Boverket som ansvarig myndighet tydligt visar att detta är ett både möjligt och önskvärt arbetssätt, säger Anders Roth.

För att hjälpa kommuner och exploatörer ytterligare menar han att Boverket nu bör arbeta vidare med att tydliggöra trafikeffekter av bilresande och bilinnehav av olika mobilitetsåtgärder i kombination med sänkta parkeringstal. Rekommendationer till kommuner om hur krav och avtal mot exploatörer kan formuleras och följas upp är också efterfrågat.

– Regeringen å sin sida bör anpassa plan- och bygglagen till det nya mobilitetslandskapet. Boverket bör därför också få i uppdrag att ta fram nya lagtexter där nuvarande formuleringar om bilparkering i plan- och bygglagen anpassas efter detta, säger Anders Roth.

Vid frågor kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev