1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-02-13] Remissvar avloppsdirektivet: Bra med skärpta reningskrav men det behövs bättre helhetssyn och vetenskaplig förankring
Nyhet | 2023-02-13
avloppsreningsverk

Remissvar avloppsdirektivet: Bra med skärpta reningskrav men det behövs bättre helhetssyn och vetenskaplig förankring

IVL Svenska Miljöinstitutet har lämnat sitt remissvar gällande EU-kommissionens omarbetade avloppsdirektiv. IVL välkomnar striktare krav för rening av näringsämnen samt det ökade fokuset på läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. Vi efterlyser dock en tydligare vetenskaplig förankring vad gäller helhetsperspektiv och de kostnader som förslaget kommer att innebära för mindre reningsverk.

Europeiska kommissionens förslag till omarbetat avloppsdirektiv innehåller åtgärder som syftar till att minska utsläppen från mindre tätorter, icke fungerande individuella avloppslösningar inom tätorter, utsläpp orsakade av nederbörd via bräddningar eller utsläpp av orenat dagvatten samt utsläpp av mikroföroreningar.

IVL ser generellt mycket positivt på att avloppsdirektivet har reviderats och kompletterats med ambitiösa förslag som syftar till att minska den negativa påverkan på vattenmiljön som orsakas av vårt samhälle. Vi välkomnar att ett reduktionskrav av mikroföroreningar samt mätning av lustgasemissioner införs som åtgärd vid avloppsreningsverk, något som IVL har jobbat länge med. IVL vill dock poängtera att det är viktigt att recipientens status får ett tydligare fokus när det ställs krav på avancerad rening.

IVL välkomnar striktare krav för rening av näringsämnen, men efterlyser en tydligare vetenskaplig förankring av motiven till förslaget och bättre konsekvensbedömning avseende tillkommande kostnader och utsläpp. Vi tycker inte att förslaget om att ta bort möjligheten att tillgodoräkna den naturliga reningen av kväve i sötvatten har tillräcklig vetenskaplig bakgrund. Anmärkningsvärt är även att Bottenhavet och Bottenviken definieras som känsliga områden i direktivet, vilket EU-kommissionen inte kunde bevisa i flera överträdelsemål mot Sverige och Finland.

– Vi har på uppdrag av Naturvårdsverket gjort en kostnadsbedömning som visar att den mer långtgående reningen skulle leda till stora och kostsamma ombyggnadsbehov för 90 procent av alla medelstora och stora reningsverk, vilka tar emot avloppsvatten från cirka hälften av Sveriges befolkning. Det skulle i sin tur leda till att VA-taxan i snitt behöver höjas med cirka 400 kronor per person och år i berörda kommuner, säger Andriy Malovanyy på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vad gäller fosfor så föreslår IVL att kravet skärps ytterligare för större reningsverk. Detta är tekniskt möjligt och ger endast en måttlig ökning av verkets reningskostnader. Vad gäller kväve så anser IVL att den föreslagna skärpningen är för hård, speciellt för mindre reningsverk.

– Våra beräkningar visar att införandet av direktivet skulle ge ökade klimatavtryck och inte minskade. Detta på grund av den ökade dosering av kolkälla till kvävereningen och högre resursförbrukning för införande av läkemedelsrening. Vi ser positivt på att direktivet har ett större fokus på energikartläggningar och mätning av växthusgaser men ser hellre att verksamheterna utvärderas ur ett klimatperspektiv i stället för bara ur energisynpunkt som föreslås, säger Linda Kanders på IVL.

Läs hela remissvaret här Pdf, 340.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs även rapporten som beskriver konsekvenser avseende den föreslagna skärpningen av kvävekravet för Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:
Andriy Malovanyy, andriy.malovanyy@ivl.se tel. 010-788 68 74
Linda Kanders, linda.kanders@ivl.se tel. 010-788 65 78


Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev