1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-01-23] Utvärdering av avfallspolitiska styrmedel presenteras i ny stor studie
Pressmeddelande | 2013-01-23

Utvärdering av avfallspolitiska styrmedel presenteras i ny stor studie

Styrmedel kan effektivt påverka hur det avfall som uppstår hanteras. Däremot är det svårt att utforma styrmedel som ger kraftigt sänkta avfallsmängder. Det framgår av en ny rapport från det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering. Av de styrmedel som har studerats är det krav på återvinning av återvinningsbara material som kan ge störst miljönytta, enligt forskarna.

Sveriges avfallsmängder kommer att öka markant fram till 2030, kanske till och med fördubblas, om inte kraftfulla åtgärder och styrmedel sätts in. Att utveckla och öka återvinningen av material är viktigt. Ju mer avfall som genereras desto mer effektiv måste avfallshanteringen vara för att den totala miljöpåverkan inte ska öka. Hållbar avfallshantering har under åren 2006-2012 forskat tvärvetenskapligt kring vilka styrmedel och strategiska beslut som kan bidra till att utveckla avfallshanteringen i en mer hållbar riktning. Arbetet har finansierats av Naturvårdsverket och koordinerats av IVL Svenska Miljöinstitutet. Resultaten presenteras i rapporten Hållbar avfallshantering – Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram. Över 60 olika styrmedel har studerats och 16 av dem sedan utvärderats vidare med modeller och metoder som utvecklats inom forskningsprogrammet. Av dessa styrmedel är det krav på återvinning av återvinningsbara material som kan ge störst miljönytta, enligt forskarna. – I dag finns förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall. Nästa steg skulle kunna vara att införa förbud mot förbränning och deponering av vissa återvinningsbara material, alltså ett uttalat krav på materialåtervinning. Om återvinningen inte leder till stora materialförluster, och det återvunna material ersätter nytt material av liknande typ, har ett sådant förbud stor potential att minska miljöpåverkan, säger Tomas Ekvall, programchef för Hållbar avfallshantering. Även viktbaserad avfallstaxa leder till ökad återvinning genom att källsorteringen ökar. Det höjer också uppmärksamheten kring avfall och avfallshantering vilket bland annat kan bidra till ökad källsortering. – Historien visar att det går att styra avfallshanteringen kraftigt med förbud och påbud, som exempelvis deponeringsförbud och producentansvar. Däremot är det svårare att finna styrmedel som gör att mängden avfall minskar kraftigt. Avfallsmängden verkar främst styras av den ekonomiska och tekniska utvecklingen i samhället samt av konsumtionsmönster och medborgarnas val av livsstil, säger Tomas Ekvall. – Men trenden med allt större avfallsflöden är inte hållbar, det behövs mer nytänkande för att hitta styrmedel som kan minska mängden avfall. I rapporten ger forskarna förslag på nya styrmedel som är intressanta att arbeta vidare med. Pantsystem och återvinningsbonusar, breddad deponiskatt och stöd till reparationer av produkter, liknande de skatteavdrag som idag ges för renovering och hushållsnära tjänster, är några av förslagen. Naturvårdsverket kommer nu att studera hur de olika förslagen skulle kunna genomföras i praktiken och analysera konsekvenser för olika aktörer. Läs mer om resultaten i rapporten: Hållbar avfallshantering – Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram Mer information om forskningsprogrammet finns på www.hallbaravfallshantering.se För ytterligare information, vänligen kontakta Tomas Ekvall, tel. 010-7886831

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev