1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-04-28] Brister i säkerhetskulturen hindrar nollvision för arbetsolyckor
Pressmeddelande | 2020-04-28
Rör med en industri i bakgrunden

Brister i säkerhetskulturen hindrar nollvision för arbetsolyckor

Industriarbetsgivarna har satt upp en nollvision för olyckor och ohälsa på arbetsplatser inom stålindustrin och massa- och pappersindustrin. Arbetet med att öka säkerheten och skapa en god arbetsmiljö i dessa industrier har pågått i decennier och många förbättringar har skett. Ändå inträffar arbetsskador och allvarliga tillbud. En ny rapport från IVL har studerat orsakerna till detta.

– Vi har tittat på varför olyckor och ohälsa förekommer, trots att det finns ett väl utvecklat arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på arbetsplatserna, säger Maria Vigren, arbetsmiljöspecialist på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I studien har arbetsskadade inom stål-, massa- och pappersindustrin intervjuats. IVL:s arbetsmiljöforskare har även besökt ett antal företag inom dessa branscher och intervjuat personer med arbetsmiljöuppdrag, på olika nivåer i organisationerna.

Resultatet visar att arbetsmiljöarbetet ofta brister när säkerhet blir en fråga om att prioritera upp eller ned de frågor som är kopplade till säkerhetsöverväganden i vissa situationer. En del arbetsplatser har en svag säkerhetskultur som präglas av osäkra attityder och beteenden samt en machokultur som lever kvar.

– Säkerhet får inte vara en prioriteringsfråga utan det ska vara en grundläggande värdering som genomsyrar all verksamhet och som finns med i alla beslut. En medarbetare ska aldrig behöva fundera över om det är accepterat att ta en risk eller inte, säger Maria Vigren.

Även om säkerhetskulturen i branscherna har stärkts över tid så behövs fler insatser visar rapporten. Viktiga utvecklings- och förbättringsområden är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, uppföljning, samt kunskap och arbetssätt för att arbeta proaktivt med arbetsmiljöfrågorna.

Studien lyfter fram vikten av säkerhet som en grundläggande värdering, vilket påverkas av de processer som involverar medarbetares synpunkter och erfarenheter i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Flera av de studerade företagen arbetar med detta menar forskarna och ytterligare insatser är värdefulla för att utveckla arbetsmiljöarbetet.

– Det är viktigt att skapa en tydlighet som visar på organisationens samordning och samverkan i säkerhetsfrågor genom alla ledningsnivåer. Det är också viktigt att involvera medarbetarna i säkerhetsarbetet. Det ska inte finnas otydligheter kring varför och hur olika arbetsmiljö- och säkerhetsaktiviteter ska genomföras, säger Maria Vigren.

Utifrån resultaten har rapporten tagit fram ett antal rekommendationer för en hållbar säkerhetskultur och för att komma närmare nollvisionens mål, se faktaruta.

Projektet har finansierats av AFA Försäkring och drivits i samråd med följande organisationer; Industriarbetsgivarna, IF Metall, Ledarna, Svenska Pappers­industriarbetareförbundet och Unionen.

Ladda ner rapporten här Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Maria Vigren, maria.vigren@ivl.se, tel. 010-788 66 43

Rekommendationer för en hållbar säkerhetskultur:

  • Säkerhet behöver alltid finnas med som en grundläggande värdering i allt arbetsmiljöarbete och i alla beslut.
  • Fokusera på de beteenden som är viktiga och nödvändiga för att nå en hög säkerhet och se till att det finns kunskap om hur dessa implementeras i organisationen. 
  • Organisationen ska arbeta för att alla aktivt bryr sig om sin egen och andras säkerhet.
  • Uppmärksamma värdet av delaktighet från all personal och samverkan med skyddsombud, arbetsmiljöspecialister och övriga inom arbetsmiljöorganisationen.
Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev