en sjö och grönt gräs

MAGIC bedömer försurning i sjöar

Det finns närapå 100 000 sjöar med en yta över en hektar i Sverige. Den naturliga variationen av vattenkemi, storlek, hydrologi med mera är stor, men det finns också många sjöar som liknar varandra. MAGIC-biblioteket innehåller verktyg för att bedöma försurning i okalkade sjöar och vattendrag.

På uppdrag av Naturvårdsverket utför IVL beräkningar av vilka sjöar och vattendrag som har försurats på grund av det sura nedfallet med hjälp av Magic-biblioteket. Denna information används för att identifiera områden i behov av kompenserande åtgärder.

MAGIC-biblioteket bygger på iakttagelsen att liknande sjöar från samma geografiska område med hög sannolikhet också är lika hårt försurningsdrabbade. Bedömningen baseras på modellberäkningar utförda med MAGIC-modellen.

Verktyget heter MAGIC-biblioteket eftersom grunden till verktyget är tusentals MAGIC-modellberäkningar utförda på sjöar och vattendrag i hela landet. MAGIC står för Model of Acidification of Groundwaters In Catchments.

Jämförbar försurningspåverkan

Bedömningen av försurningspåverkan görs genom att ta fram MAGIC-resultat från det objekt i biblioteket som är mest likt det objekt (sjö eller vattendrag) som ska bedömas. Detta görs under antagandet att om objekten är tillräckligt lika är deras försurningspåverkan jämförbar.

På IVL pågår även forskning kring skogsbrukets bidrag till försurning med hjälp av fältförsök och modeller. På så vis kan skogsbrukets försurningsbidrag jämföras med den historiska försurningen orsakad av surt nedfall. Modellberäkningarna bidrar även till att förstå hur utvecklingen förväntas bli i framtiden.

IVL har stor erfarenhet av forskning kring försurning och svarar bland annat för att följa upp hur utsläppen av försurande ämnen och surhetstillståndet i markvattnet förändras över tid i skogsmark genom Krondroppsnätet.