1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra områden
  4. Miljödata
  5. Svenska Miljöemissionsdata
En skärgård med båtar

SMED sammanställer och analyserar miljöinformation

Svenska Miljöemissionsdata, SMED, startade 2001. SMED syftar till att långsiktigt samla och utveckla kompetensen i Sverige inom miljöinformation kopplat till åtgärdsarbete inom sakområdena luft och klimat, vatten, avfall, farliga ämnen, buller och åtgärder.

SMED är ett konsortium bestående av IVL, statistikmyndigheten SCB, SLU och SMHI. SMED:s största uppdragsgivare är Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. IVL koordinerar sakområdet luft och klimat.

Luft och klimat

SMED:s sakområde luft och klimat tar fram, beräknar och sammanställer underlag avseende emissioner till luft i Sverige till dels FN genom klimatkonventionen (UNFCCC) och luftvårdskonventionen (CLRTAP), dels till EU. Uppgifterna används vid internationell uppföljning samt vid förhandlingar inom FN och EU, men också för nationell uppföljning av miljömål.

Uppgifterna sammanställs enligt internationella riktlinjer och granskas både av nationella och internationella experter. IVL har lång erfarenhet av att delta som granskare av andra länders emissionsinventeringar.

De fyra parterna i SMED har ansvar för olika utsläppssektorer. IVL:s ansvarsområden är arbetsmaskiner, diffusa utsläpp, industriella processer, produktanvändning och delar av avfallsområdet. Informationen hämtas från en rad olika källor, till exempel från myndigheter, branschorganisationer och företagens miljörapporter. IVL bidrar även med expertkunskap vid framställning av nationella emissionsfaktorer för till exempel energiproduktion, industrier, arbetsmaskiner och sjöfart.

Utöver detta bistår SMED med expertstöd, exempelvis vid internationella förhandlingar, och tar fram scenarier som beskriver hur utsläppen kan förändras i framtiden.

Vatten

SMED Vatten har i uppdrag att sammanställa, beräkna och lagra kvalitetssäkrad data, såväl indata som beräknad landbaserade belastningsdata från punktkällor och diffusa källor av näringsämnen, organiska miljögifter och metaller.

Den framtagna datan används till en rad olika internationella rapporteringar, bland annat havskonventionerna HELCOM och OSPAR, Europeiska miljöbyrån (EEA) samt för rapportering enligt EU:s direktiv så som Avloppsdirektivet (91/271/EEG), Slamdirektivet (86/278/EEG) och Vattendirektivet (2000/60/EG). Data används också för uppföljning av nationella miljökvalitetsmål som för framtagning av officiell statistik. SMEDs experter deltar på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket i arbetsgrupper inom HELCOM, OSPAR och OECD/Eurostat.

IVL bidrar genom att samla in, behandla, sammanställa och rapportera data men också med specialistkunskaper inom dumpning och muddring, dagvatten, små avlopp, c-anläggningar, atmosfärisk deposition samt källor och spridning av ämnen i miljön.

Avfall

SMED Avfall sammanställer vartannat år statistik över uppkomna och behandlade mängder avfall i Sverige, fördelat på olika avfallsslag, branscher och behandlingsmetoder. Statistiken används för att följa upp och utvärdera åtgärder inom avfallsområdet, exempelvis kopplat till de svenska miljökvalitetsmålen. Uppgifterna används också av Naturvårdsverket för Sveriges rapportering enligt EU:s avfallsstatistikförordning 2150/2002 EC. Avfallsstatistiken utgör en viktig del i Sveriges nationella avfallsplan och uppgifter från avfallsstatistiken används i olika forskningsprojekt.

Utöver den nationella avfallsstatistiken genomför SMED Avfall varje år en rad utvecklingsprojekt med syfte att utveckla bättre data och kunskap kring olika avfallsflöden, som exempelvis plast, textil, mat, elektronik och bygg. IVL bidrar genom att samla in, behandla, sammanställa och analysera data men också med specialistkunskap inom avfallsområdet, exempelvis kring förutsättningar för ökad återvinning och återbruk av material och produkter.

Farliga ämnen

Det övergripande syftet för arbetet som bedrivs inom SMED Farliga ämnen är att underlätta för allmänheten att ta del av miljöinformation. Målsättningen är att ge en förbättrad tillgång till information som underlättar för allmänheten att delta i beslutsprocesser som rör miljöfrågor. Därigenom bidra arbetet till att förebygga och minska utsläpp till och förorening av miljön. Sveriges register över utsläpp och överföringar av föroreningar tillgängliggörs av Naturvårdsverket för allmänheten via databasen ”Utsläpp i Siffror”.

Via SMED Farliga ämnen deltar IVL:s medarbetare i arbetet med att ta fram, beräkna och sammanställa underlag avseende utsläpp till luft, vatten, borttransport via avloppsreningsverk samt borttransporterade avfallsmängder från punktkällor och diffusa källor. För industrianläggningar sammanställer även IVL administrativ information för respektive anläggning.

Utsläppsuppgifterna används av Naturvårdsverket för Sveriges rapportering enligt FN:s PRTR-protokoll under Århuskonvention och EU:s E-PRTR-förordning (2006/166/EG). De administrativa uppgifterna använder Naturvårdsverket för Sveriges rapportering till EU:s register över industriella anläggningar, vilket inkluderar anläggningar som omfattas av rapporteringskrav enligt EU:s Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU) samt E-PRTR-förordning. På uppdrag av Naturvårdsverket deltar IVL:s experter, via SMED Farliga ämnen, i relevanta arbetsgrupper inom UNECE, EU och OECD.